Проектираме автоматични електронни системи за автономни автомобили, мечтаем да сме заедно!

ФЕТТ.  Налични курсове

  Курсът е предназначен за формирането на специалисти по електроника, които разбират същността на моделирането, симулациите и проектирането на електронни схеми, прилагайки системен подход и съвременни теоретични методи и технологии.

  Целта на този курс е да демонстрира основните функции на платформата Moodlе.

  Курсът показва общия дизайн на електронен учебен курс и възможностите за добавяне на модули с електронни ресурси и дейности.

  Fachrichtung
  “Allgemeiner Maschinenbau”

  IV. SEMESTER

  Vorlesung (4), Übung (0), Labor (2) wöchentlich;

  Prüfung (P), Klausur (0); Projekt (0); /Seminararbeit (0)

  This course outlines Moodle's features by providing examples of activities and resources.