Уважаеми колеги преподаватели, служители, студенти и докторанти,
Възникналата ситуация на пандемия, както и свързаните с нея ограничения, нормативни актове и разпоредби, налагат промяна в традиционния начин на провеждане на учебния процес. Неприсъственото (дистанционно) обучение изисква преформатиране на лекционния материал и представянето му в подходящ вид за самостоятелна подготовка. Както при всяка радикална промяна, не може да се очаква, че всички проблеми могат да се предвидят и да се отстранят преди да са се проявили. Апелирам към преподавателите и служителите за пределна мобилизация, за организация и стартиране на новата форма на обучение. Обръщам се към студентите, да проявят търпимост, добра воля и усърдие при самоподготовката си по дисциплините от учебния план. За въпроси свързани с учебния материал се обръщайте към преподавателите по съответните дисциплини. Моля, сигнализирайте своевременно при констатиране на проблеми с достъпа до електронните системи. Всички сигнали да се подават на адресите на системните администратори: vmanoev@outlook.com.
проф. Иво Илиев-Декан на ФЕТТ
  Разгледайте проекта.