Help with Search courses

Available courses

Курсът е предназначен за формирането на специалисти по електроника, които разбират същността на моделирането, симулациите и проектирането на електронни схеми, прилагайки системен подход и съвременни теоретични методи и технологии.

Целта на този курс е да демонстрира основните функции на платформата Moodlе.

Курсът показва общия дизайн на електронен учебен курс и възможностите за добавяне на модули с електронни ресурси и дейности.

Fachrichtung
“Allgemeiner Maschinenbau”

IV. SEMESTER

Vorlesung (4), Übung (0), Labor (2) wöchentlich;

Prüfung (P), Klausur (0); Projekt (0); /Seminararbeit (0)

This course outlines Moodle's features by providing examples of activities and resources.