С К Р Ъ Б Н А   В Е С Т
На 03.12.2018 г. ни напусна проф. д-р инж. Иван Стоянов. Той е роден на 03.08.1933 г. Завършва   МЕИ-София   през   1957   г.  Специализира   в Ленинград, Париж и др. Постъпва като асистент в катедра „Електронна  техника“  през  1963  г.  Защитава  дисертация на  тема  „Методи  и  технически  средства  за  контрол  на силови полупроводникови прибори“ през 1975 г. Избран е за  доцент  през 1977  г.,  и  за  професор  по  измервания  в електрониката  през  1989  г.  Зам.-декан  на  ФЕТТ (1979- 1985), основател и ръководител на НИЛ „Автоматизирани системи  за  измерване  и  контрол  в  полупроводниковото производство“. Автор    е    на    над    80    научни    публикации,  12 изобретения и над 25 учебни издания и книги. Под негово ръководство   са   защитени   голям   брой   дисертации   и дипломни работи.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!  Налични курсове

  Курсът е предназначен за формирането на специалисти по електроника, които разбират същността на моделирането, симулациите и проектирането на електронни схеми, прилагайки системен подход и съвременни теоретични методи и технологии.

  Целта на този курс е да демонстрира основните функции на платформата Moodlе.

  Курсът показва общия дизайн на електронен учебен курс и възможностите за добавяне на модули с електронни ресурси и дейности.

  Fachrichtung
  “Allgemeiner Maschinenbau”

  IV. SEMESTER

  Vorlesung (4), Übung (0), Labor (2) wöchentlich;

  Prüfung (P), Klausur (0); Projekt (0); /Seminararbeit (0)

  This course outlines Moodle's features by providing examples of activities and resources.