Уважаеми колеги преподаватели и студенти от ФЕТТ,

Представяме Ви новата система за е-обучение във ФЕТТ по ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0042 „Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Системата осигурява достъп до съвременни ресурси за обучение и комуникация между преподавателите и студентите.

Разработването на интернет базирани учебни материали има дългогодишна традиция във ФЕТТ. За целта са използвани най-разнообразни програмни системи с отворен код, както и оригинални, авторски системи, създадени във факултета.

Надяваме се, че новият сайт ще доведе до качествено развитие на съществуващите и новоизгражданите модули за е-обучение и ще даде нови възможности за усъвършенстване на обучението във ФЕТТ. 

Нека си пожелаем успех в отговорното начинание! 

          Емил Манолов – член на Оперативното бюро на проекта

          Ивайло Пандиев – координатор на дейности по проектиране и създаване на електронни курсове и модули във ФЕТТ

          Тодор Тодоров – координатор на дейности по обучение на студентите във ФЕТТ

          Венцеслав Маноев – ключов експерт по технологии за електронно обучение

          Росен Радонов – експерт системен администратор

          Марияна Маноева – експерт системен администратор    

          Серафим Табаков – системен администратор на учебната компютърна лаборатория във ФЕТТ.

   

Last modified: Friday, 5 April 2019, 1:42 PM