Средства за анализ и проектиране на аналогови схеми с цифрово управление, реа­лизирани с дискретни еле­менти, специа­лизирани аналогово-цифрови интегрални схеми и микро­про­це­сорни блокове.