ФЕТТ> за магистри>Елекроника>Семестър 2>

задължително избираема, , кредити по ЕСТК: 5